Op deze website gebruiken we cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.

fotobanner (3)


D.m.v. oudercontacten kunnen ouders en leerkrachten hun bezorgdheden bespreekbaar maken.zorg3


De kleuterjuf/klasleerkracht
observeert, analyseert, onderneemt
(extra uitleg geven met concreet materiaal, het oplossen van ruzies, het werken in niveaugroepen, het invoeren van contractwerk/hoekenwerk voor zelfstandig werken,…), signaleert, vraagt ondersteuning,…


Afhankelijk van de zorgnoden, zetten we de zorgleerkrachten in voor verschillende vormen van differentiatie bv. een taalbad, relaxatie, ondersteuning bij lezen, spelling, rekenen,…
Ook merken we dat steeds meer kinderen extra uitdaging nodig hebben, omdat de leerstof
te gemakkelijk is, waardoor de verveling toeslaat.
De zorgleerkrachten zorgen er mee voor dat deze kinderen voldoende uitgedaagd worden.

 

De zorgcoördinator biedt hulp op 3 niveaus:

 1. Schoolniveau:
  Onze schoolvisie opstellen inzake zorg: Aangepaste programma's voor Begrijpend lezen en wiskunde, meerbegaafdheid, ICT-hulpmiddelen,…
 2. Klasniveau:
  Samen zoeken naar oplossingen en interventies d.m.v. het aanreiken van nieuwe inzichten, andere hulpmiddelen, didactische suggesties, een mogelijk zorgplan,…
 3. Leerlingniveau:
  LVS-toetsen lezen afnemen in 1-2-3-4, het AVI-leesniveau afnemen in de 3de graad, in samenspraak met de klasleerkracht en zorgleerkracht een zorgplan opstellen,...

 

Andere taken van de zorgcoördinator zijn:

 • Een leerlingvolgsysteem (LVS) bijhouden van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar.
 • Het organiseren van MDO’s. Dit zijn overlegmomenten met verschillende partijen (ouders, leerkracht, CLB, ondersteuners vanuit VOKAN, logopedisten, psychologen,…)
 • Met de klasleerkrachten van de lagere school, regelmatig samen zitten om de aanpak van de zorg te bespreken.
  Dit kan op leerling-, klas- of leerjaarniveau zijn.
 • Regelmatig overleg met de directie en het clb.

        

Sponsors